Werkwijze

Een goede afstemming van de opdracht is een sleutelfactor voor succesvolle uitvoering van de opdracht. Bij een (potentiële) opdracht zullen de volgende stappen doorlopen worden:
Intake gesprek
In dit gesprek worden uw wensen geïnventariseerd en wordt nagegaan in hoeverre Novo Consilium de juiste partner is om aan uw wensen te kunnen voldoen. Zowel vakinhoudelijk als persoonlijk moet hier een match zijn om verder te gaan.
Opdrachtformulering
Naar aanleiding van de intake wordt een concept opdracht geformuleerd die na afstemming met u tot een definitieve opdrachtbevestiging leidt.
Uitvoering opdracht
De opdracht zal conform uw wensen uitgevoerd worden, waarbij de verordening gedragscode (VGC) van toepassing op werkzaamheden uitgevoerd door registeraccountants van toepassing is. Afhankelijk van de opdrachten zal tussentijds een (in)formele afstemming van voortgang en gerealiseerde resultaten plaatsvinden.
Bij complexe en onvoldoende ingekaderde opdrachten zal de opdracht uit meerdere fasen kunnen bestaan.
In de eerste fase zal een onderzoek plaatsvinden om de kern van het probleem te analyseren om vervolgens in het vervolg van de opdracht aan de oplossing van het probleem te werken.